CTY TNHH SILVERSEA FASHION CẦN TUYỂN GẤP


Tuyển dụng tất cả các vị trí của tất cả các phòng ban từ công nhân đến nhân viên văn phòng.


Vui lòng gửi email vào địa chỉ rosie.silversea@gmail.com hoặc elsa.silversea@gmail.com