Draping Veston Thoi Trang Cao Cap tren Manocanh

Làm Rập Veston Thời Trang Cao Cấp Trên Mannequin. Phương pháp draping 3D - dựng rập ngay trên Manocanh chuẩn.

 

Draping Veston Thoi Trang Cao Cap tren Manocanh

Draping Veston - Làm Rập Veston Thời Trang Cao Cấp Trên Mannequin.

 

Draping Veston Thoi Trang Cao Cap tren Manocanh

Draping Veston - Làm Rập Veston Thời Trang Cao Cấp Trên Mannequin.

 

Draping Veston Thoi Trang Cao Cap tren Manocanh

Draping Veston - Làm Rập Veston Thời Trang Cao Cấp Trên Mannequin.

 

Draping Veston Thoi Trang Cao Cap tren Manocanh

Draping Veston - Làm Rập Veston Thời Trang Cao Cấp Trên Mannequin.

 

Draping Veston Thoi Trang Cao Cap tren Manocanh

Draping Veston - Làm Rập Veston Thời Trang Cao Cấp Trên Mannequin.